Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en informatie (verkoop van goederen)

 

 1. De consument erkent de hiernavolgende voorwaarden en informatie te hebben ontvangen vóór het sluiten van de overeenkomst. De hiernavolgende voorwaarden en informatie maken deel uit van elke overeenkomst die tussen de verkoper Joke Vermeersch (Atelier Eco) (hierna “de verkoper”) en de consument wordt gesloten. De consument aanvaardt de voorwaarden uitdrukkelijk en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

 

 

 1. De verkoper is een eenmanszaak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel/adres te: Lindenstraat 58, 2970 Schilde. 

De eenmanszaak staat gekend in het Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0701.914.368

Het e-mailadres van de dienstverlener is: joke.ateliereco@gmail.com.

 

 

 1. De verkoper kan door de consument voor geen enkele schade, verlies of kosten worden aangesproken dan diegene die rechtstreeks voortvloeit uit of het gevolg is van een zware fout of opzet bij de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper.

 

De verkoper zal zich voor haar aansprakelijkheid tegenover de consument en ten opzichte van derden verzekeren bij een gunstig gekende verzekeringsmaatschappij.

 

De verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van overeenkomst ingeval van overmacht.

 

De verkoper is verantwoordelijk voor enig gebrek aan het bestelde goed tot aan de levering ervan aan de consument.

 

Indien de consument zelf een vervoerder aanduidt die niet werd aangeboden door de verkoper, dan is de consument verantwoordelijk voor een gebrek tot aan de overhandiging ervan aan de vervoerder.

 

Indien het gebrekkige goed schade zou veroorzaken, wordt de aansprakelijkheid geregeld zoals bepaald in de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

 

 

 1. De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website.

De verkoper is niet aansprakelijk voor:

 • het gebrekkig functioneren van de website;
 • voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
 • websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.

 

 

 1. De prijzen vermeld op datum van bestelling zijn van toepassing. De vermelde prijs is de totale prijs.

 

 

 1. De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd:
 • betaling per overschrijving
 • online betaling via Mollie

 

 1. De facturen dienen binnen de 8 (acht) kalenderdagen vanaf de datum van de verzending schriftelijk te worden geprotesteerd aan het adres van de verkoper zoals bepaald in artikel 2, met opgave van de reden(en) van protest. De factuur is betaalbaar binnen de 30 (dertig) dagen vanaf de datum van de verzending vermeld op de factuur met bijgaand van de mededeling die op de factuur staat.

 

Bij gebreke aan betaling binnen de voormelde termijn zijn er van rechtswege interesten aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 1,5 % (indien van toepassing conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) verschuldigd op het openstaand saldo evenals een schadebedrag van 10 % met een minimum van 50,00 euro per factuur.

 

Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper, is deze een schadevergoeding ten opzichte van de consument op dezelfde wijze verschuldigd. (*)

Bij gebrek aan betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de opschorting van de levering van het goed toe te passen.

 

(*) Enkel geldig wanneer de consument een consument is in de zin van Boek VI WER.

 

 

 1. In het kader van een overeenkomst op afstand beschikt de consument over een herroepingstermijn van 14 (veertien) dagen. Deze termijn neemt een aanvang op de dag dat de consument het goed ontvangen heeft. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend aan de hand van het modelformulier dat aan deze voorwaarden gehecht is naar het adres dat opgegeven is in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

 

Voor de volgende goederen kan het herroepingsrecht onder meer niet worden uitgeoefend: goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden na de opening of de wijziging van de verpakking of na het breken van een zegel. De volledige lijst is terug te vinden in artikel VI.53 WER.

 

Binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van het modelformulier wordt het door de consument betaalde bedrag terugbetaald op de rekening van waaruit de betaling is geschied, tenzij anders overeengekomen. Wanneer de betaling gebeurde met een cadeaubon, gebeurt de terugbetaling eveneens aan de hand van een cadeaubon. De terugbetaling omvat de prijs en de leveringskosten.

 

Binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na het verzenden van het modelformulier stuurt de consument het goed terug naar het adres van de verkoper. De verkoper mag wachten met de terugbetaling tot de ontvangst van het goed, of tot het bewijs dat het goed werd teruggezonden.

 

De consument is aansprakelijk voor schade/waardevermindering aan het goed indien deze het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

 

 

 1. De levering van het goed gebeurt onmiddellijk, tenzij anders wordt overeengekomen. In het kader van een overeenkomst op afstand gebeurt de levering van het goed uiterlijk binnen de (30) dertig dagen na bestelling ervan, behoudens overmacht.

 

 

 1. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn van toepassing op elk geschil dat uit de overeenkomst zou voortvloeien. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

11. Er wordt gewerkt natuurlijke producten. Ook deze kunnen allergische reacties of nevenwerkingen veroorzaken. De adviezen gegeven door de verkoper zijn in geen geval bindend voor elk individu.  Dat betekent dat iedere persoon op een andere manier op een bepaald product kan reageren. Er wordt aangeraden om de voorschriften te lezen die bij de producten komen en bij twijfel ten rade te gaan bij een arts, aromatherapeut of apotheker. De verkoper is niet verantwoordelijk voor allergische reacties of andere schade die bij de koper voorkomen na het gebruik van één of meerdere producten uit de webshop of workshops. De koper koopt producten en workshops aan op eigen risico.

 

12.Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan.

 

modelformulier voor herroeping.pdf